باما تماس بگیرید

باما تماس بگیرید

* سیاست مربوط حفظ اسرار را که در جدول زیر قید شده است، خواندم و آن را قبول دارم.

مسئول: ZUKAN, S.L.
هدف: بر آورده کردن نیاز های کاربران.
مشروعیت: ابراز رضایت صریح از طریق ضربدر زدن در چهار خانه هایی که در فرم های ارسالی قرار دارد.
مخاطبان: در طول مدّت پردازش داده ها Zukán هیچ گونه تبدیل و تحولی، به جز انجام تعهدات قانونی، و یا نقل و انتقال اطلاعات شما انجام نخواهد داد.
حقوق: شما همیشه از این جا می توانید از حقوق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشته شده است، برخوردار باشید.
منبع داده ها: داده های شخصی مورد پردازش در Zukán, S.L.U.، مستقیماً از طرف شما و از طریق این فرم به دست ما می رسد.
طلاعات بیشتربرای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پردازش داده های خود قسمت مربوط به خطّ مشی حفظ اسرار را ملاحظه نمایید.