درباره ی ما

تجربه و نو اوری برای زنبورداران در کلنی های زنبور عسل دیده می شود

تحقیق؛ پیشرفت ؛ نوآوری و بازرگانی

محققین این شرکت با توجه به نیاز های خاص زنبوران عسل در جهت افزایش تولیدات ، در فصول مختلف سال و نوع کندو با زنبورداران همکاری میکنند
9262089

روش نوآوری و توسعه

Layer 15
این محصول با سعی و کوشش زیاد با استفاده از مواد مختلف و ارزیابی و تجزیه و تحلیل انها و ازمون توسط کلنی های زنبور عسل بدست آمده است
Layer 16
ترکیب این محصول به نحوی تهیه شده که احتیاجات غذایی زنبوران عسل در فصول مختلف سال تامین گردد
DSC6096
Layer 15
همکاری مستقیم با زنبورداران به ما کمک کرد تا نیازهای واقعی کلنی ها را بدست آوریم و بتوانیم از طریق مشاهده و تجربه، مزایای این محصولات را بدست اوریم